Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu termovizelevne.cz Prodejce – osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Ludmila Libichová se sídlem Ostrov u Macochy 15, PSČ: 679 14 zapsán v Živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem (IČO): 06236081 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.termovizelevne.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby samostatně výdělečně
činné (OSVČ), se sídlem Ostrov u Macochy 15, PSČ: 679 14, identifikační číslo: 06236081,
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.termovizelevne.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v
českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z
webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Nabízíme možnost nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova, kde můžete nakupovat v
kteroukoliv dení dobu. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního
košíku, telefonu, e-mailu.
3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek. Veškeré objednávky provedené výše uvedenými
způsoby jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí
objednávky prodávajícím (nikoli automatem).
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
● objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
● způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
● informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po zpracování objednávky Vám
bude e-mailem automaticky odesláno potvrzení o přijetí objednávky – toto není závazným
potvrzením objednávky.
3.7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se objednané
zboží již není skladem, nevyrábí se nebo jej není možné prodávajícímu dodat. V případě,
že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že neprodleně kontaktuje kupujícího a
domluví se na dalším postupu. Pokud již kupující za zboží zaplatil, a skutečná cena bude
nižší než zaplacená, budou peníze v nejkratším možném termínu. vráceny kupujícímu
dohodnutým způsobem. V případě, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k
úhradě rozdíl těchto částek.
3.8. Kupní smlouva, cena a termín dodání je platná až po písemném potvrzení podepsaném
prodejcem. V ojedinělých případech může být zboží vyprodané jak u prodejce, tak u
dodavatele. Prodejce pak nabídne kupujícícmu zboží s obdobnými technickými a
cenovými parametry.
3.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
● na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800711512/2010, vedený u
společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
● prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak vyhrazuje si
právo zálohu požadovat například v případech, kdy objednávka obsahuje nestandardní či
na míru upravené zboží anebo zboží zvláště vysoké hodnoty. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží
předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat, není-li výslovně dohodnuto jinak.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího, nebo ji v tištěné podobě přiloží k zakoupenému zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v
případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od
kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího [email protected]
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud tak
rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení, v původním
neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím vrátit prodávajícímu zpět v uvedené
lhůtě 14 dnů (počítá se od data doručení zboží prodávajícímu). Po obdržení vráceného
zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku, sníženou o vynaložené
poštovní poplatky, předem dohodnutým způsobem.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo
prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Došlo-li k částečnému spotřebování či
opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně
je kupujícímu vrácena kupní cena, která může být snížena o náklady, které budou
vyčísleny prodávajícím.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout k vybranému zboží kupujícímu dárek, pokud
byla sjednána jiná cena nežli je aktuální cena uvedená u vybraného zboží na stránkách
termovizelevne.cz
5.9. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato a odstoupení od smlouvy je neplatné.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

7.1. Záruka na dodané zboží činí 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o
dobu, po kterou byl výrobek v reklamaci. Záruční lhůta na zboží začíná běžet dnem
převzetí zboží odběratelem. Jako záruční/dodací list slouží doklad o prodeji (faktura).
Prodávající se zavazuje v záruční lhůtě vyměnit nebo opravit kteroukoliv část, jež selhala v
důsledku vady materiálu nebo zpracování, nebo vyměnit celý výrobek za nový. V případě
výměny výrobku za nový se záruční lhůta počítá od začátku, a to od dodání nového zboží
s novým dodacím/záručním listem. Nárok na uplatnění záruky vzniká pouze v případě vad
materiálu nebo vad způsobených při výrobě. Záruka se nevztahuje na poškození zboží
vinou neopatrné manipulace nebo používáním v podmínkách, do kterých výrobek svou
povahou není určen. Záruční podmínky se nevztahují na běžné opotřebení způsobené
např. běžným nošením (chůzí). Místem uplatnění reklamace je adresa provozovatele
obchodu.
7.2. Záruka se nevztahuje na:
● vady vzniklé běžným používáním,
● nesprávným použitím výrobku,
● nesprávným skladováním,
● zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze,
● vady vzniklé přírodním živlem a elektrickým výbojem, přepětím, nebo podpětím
● vady vzniklé neodbornou instalací, úpravou nebo opravou
● nedodržením pokynů uvedených v návodů k obsluze
7.3. K reklamovanému zboží, prosím, přiložte: kopii dodacího/ záručního listu, záruční list
výrobce, byl-li se zbožím dodán a přesný popis závad.
7.4. V případech reklamace vyžadujících servisní zásah jsou zařízení odesílána do servisního
centra výrobce v zahraničí. Z tohoto důvodu trvá vyřízení reklamace zpravidla déle. Proto
činí lhůta pro vyřízení reklamace přístrojů ATN 60 dnů. Zakoupením přístroje souhlasíte s
prodloužením doby pro vyřízení reklamace na 60 dnů v souladu s § 19, odst. 3) zákona634/1992 sb.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Při zrušení objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto
jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na
objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka objednat u dodavatele nebo v případě,
že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako
zbytečná doprava apod. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je
zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při
platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem
vrácena záloha snížená o bankovní a manipulační poplatky spolu s náklady na dopravu a
obstarání zboží.
8.4. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné jestliže se zboží již není možné již
obstarat nebo termín jeho dodání přesahuju přípustné limity. V tomto případě bude
prodávající kupujícího kontaktovat s informacemi a dohodne se s ním na dalším postupu.
Platí i v případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou, popiskem nebo
parametrem. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená,
budou peníze převedeny zpět na Váš účet v termínu do 10 pracovních dní. V případě, že
tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.
8.5. Veškeré zboží se snažíme doručit v co nejkratším termínu. Termíny dodání uvedené
v internetovém obchodě jsou pouze orientační a závislé na možnostech dodavatele a
přepravních kanálů a dalších faktorech, které prodávající nemůže nebo nedokáže
ovlivnit. Prodávajíc si vyhrazuje možnost měnit termíny dodání zboží, o změně termínu
dodání informuje kupujícího elektronicky nebo telefonem.
8.6. O předběžném termínu dodání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat e-mailem,
nebo telefonicky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže
zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Někdy se
však může stát, že některé druhy zboží jsou dočasně rozprodány i u dodavatelů (popř.
výrobce) a tudíž nejsou v daném časovém termínu dostupné. Přesto uděláme vše, co
bude v našich silách, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším termínu. V
případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat včas,
oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek
nebo se dohodne na prodloužení termínu dodání. V tom případě si však vyžádá
odsouhlasení kupujícího. Při platbě na proforma (záloovou) fakturu je tato doba stejná
jako u dobírky, ale začíná běžet po připsání platby na náš účet.
8.7. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího
zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
8.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
8.10. Veškeré informace týkající se popisu zboží, jeho vlastností a parametrů jsou
poskytovány bez záruky na správnost. Tyto informace mohou obsahovat chyby,
nepřesnosti týkající se parametrů, vlastností a další kvalt a kvantit posuzovaného zboží.
Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za tyto chyby a nedostatky. Prodejce si
vyhrazuje změnit a upravit jakékoliv informace poskytované a prezentované na stránkách
www.termovizelevne.cz bez jakéhokoliv přechozího upozornění.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Podmínky ochrany a nakládání s osobními údaji dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování
osobních údajů a doprovodného zákon č. 111/2019 Sb. vycházející z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 tzv. GDPR jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu
který je veřejně dostupný na stránkách www.termovizelevne.cz. Kupující souhlasem s
těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu
ww.termovizelevne.cz stvrzuje, že byl seznámen a bere na vědomí tyto podmínky ochrany
a nakládání s osobním údaji, obsahující jeho práva, účel a rozsah zpracování jeho osobních
údajů z titulu oprávněného zájmu prodávajícího daných zákonem

10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 občanského zákoníku).
12.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
12.3. Některá uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží.
12.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí.
12.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v
sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
12.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
být dále upraven specifickým dokumentem prodávajícího.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

13.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým
závazkům, pište na naši emailovou adresu [email protected]
13.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se
mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu.
13.3. Subjektem (Alternative Dispute Resolution – ADR) mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce,
nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz
http://www.mpo.cz/dokument169867.html
13.4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím
on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:
https://adr.coi.cz/cs
13.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
prodávajícího poprvé.
13.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS .
Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
13.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení
spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva
průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected] .
13.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
13.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou
samy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy
či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
14.4. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Ludmila Libichová
Ostrov u Macochy č.p. 15,
PSČ 679 14
okr. Blansko, Česká republika,

adresa elektronické pošty [email protected]

telefon +420 774 834 072.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.termovizelevne.cz
nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2018